Lintujen suojelu

Näiltä sivuilta löydät tarkemmat tiedot suojeluasioista:
Vahingoittuneet linnut
Linnustoselvitykset
Linnustonseuranta

Mitä lintujen suojelu sisältää?

Lintuharrastuksen ohella Apuksen tavoitteena on myös lintujen suojelun edistäminen. Suojeluun pyritään mm. lisäämällä tietoja alueen linnustosta sekä vaikuttamalla päätöksentekoon.

Apus on jäsenenä valtakunnallisessa linnustonsuojelun keskusjärjestössä BirdLife Suomessa. BirdLife edistää linnustonsuojelua Suomessa ja kansainvälisesti osana BirdLife Internationalia. Apus maksaa jäsenmaksua BirdLife Suomelle 12 euroa per varsinainen jäsen. Jäsenmaksuilla BirdLife rahoittaa valtakunnallista ja kansainvälistä suojelutyötä.

Joutsenia ja kanadanhanhia. Kuva Juha Moilainen

Apus tiedottaa valtakunnallisista linnustonseurantahankkeista ja pyrkii ottamaan niihin osaa resurssiensa mukaisesti. BirdLife Suomen organisoimaan Vuoden lintu -seurantaan osallistutaan vuosittain. Hankkeissa pyritään aktivoimaan koko jäsenkuntaa ja kattamaan koko toimialue. Vuoden 2021 laji oli pikkutikka ja vuonna 2022 kerättiin havaintoja nauru- ja pikkulokista. Vuosina 2023-2025 Vuoden lintu -seurantaa ei toteuteta, sillä kaikissa lintuyhdistyksissä osallistutaan Lintuatlakseen.

Apus seuraa toimialueellaan linnustoon mahdollisesti vaikuttavia hankkeita, tarpeiden ja resurssien mukaan osallistuu hankkeisiin, antaa lausuntoja sekä pyrkii vaikuttamaan hankkeisiin lintuharrastusta sekä linnuston ja luonnon hyvinvointia edistävästi. Mahdollisuuksia tehostaa yhteistyötä Helsingin seudun lintutieteellisen yhdistyksen Tringan suojelusihteerin kanssa selvitetään.

Apus toteuttaa myös linnustoselvityksiä. Suojelutyöryhmä arvioi vuosittain mahdollisuuksia ja tarpeita selvitysten toteuttamiseen. Tilaustyönä toteutettavat linnustoselvitykset voivat toimia varainhankintamuotona ja toisaalta vahvistavat Apuksen roolia paikallisena asiantuntijana. Tietoa Apuksen toteuttamista kartoituksista ja selvityksistä kootaan Linnustoselvitykset-sivulle.

Apus jatkaa pienimuotoista pesäpönttöjen sijoittelua yhdistyksen toimialueelle. Pääpaino suunnataan alueellisesti tärkeisiin ja tai mielenkiintoisiin lajeihin: vesilinnut, pöllöt, haukat, kottarainen, käenpiika jne. Pesimähavainnot ilmoitetaan Tiiraan. Toiminnan on jatkossakin oltava suunniteltua ja pitkäjänteistä: pönttöjen huolto ja mahdollinen uudelleensijoittelu ovat mukana toiminnassa. Apus ry huolehtii aiempien vuosien tapaan kuluista. Pönttöseurannan vuosittaisista tuloksista pyritään tekemään tiedote jäsenkirjeeseen.

Apus ylläpitää useita talviruokintapaikkoja alueellaan. Tällä hetkellä ruokintoja on neljä: Järvenpään Kaakkolassa, Tuusulan Sarvikalliolla, Hyvinkään Ridasjärvellä ja Keravalla Viron metsässä (Tuusulan puolella). Apus maksaa ruokintapisteiden kulut ja ylläpidosta vastaavat vapaaehtoiset jäsenet. Havaintoja ruokintapaikoilta ilmoitetaan Tiiraan. Ruokintapisteet voivat toimia yleisöretkien kohteina.

Apuksen alueelta löydettyjä vahingoittuneita lintuja pyritään auttamaan mahdollisuuksien mukaan. Tästä on koottu ohjeet omalle sivulleen.

Apuksen suojelutyötä koordinoi suojelutyöryhmä, johon kuuluvat Juha Honkala ja Petri Sola. Yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta. Erilaisiin laskentoihin osallistuvia henkilöitä yhdistyksessä on noin 20. Jos sinua kiinnostaa edistää lintujensuojelua jollakin tapaa Apuksen alueella, ota yhteyttä työryhmään!